TRANSPORTVILKÅR

Disse vilkårene gjelder for transportoppdrag utført av Viken Transportsenter AS (Viken Transportsenter), og er å anse som en del av avtalen for den enkelte transport. I tillegg til disse vilkårene gjelder Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB) 2015, unntatt § 25 lagring, med mindre annet følger av disse vilkårene. Vegfraktavtaleloven, Sjøloven, CMR konvensjonen, Haag-Visby konvensjonen og Warszawa konvensjonen gjelder også i den grad oppdraget reguleres av de lovene / konvensjonene med mindre det lovlig er avtalt unntak i disse vilkårene.

1 PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

1.1 Avtalt pris

1.5 Kreditt

Prisen fremkommer av Viken Transportsenters til enhver tid gjeldende prisliste eller prislister tilpasset den enkelte navngitte kunde. Alle priser oppgitt i NOK, eksklusive MVA. Alle priser justeres i tråd med Viken Transportsenters generelle prisreguleringer. Vi tar forbehold om endringer i prisene som følge av underleverandørers og myndigheters reguleringer.

Kreditt gir kun etter nærmere avtale innen en avtalt kredittgrense. Kreditt og kredittgrensen bortfaller ved enhver form for betalingsmislighold.

Alle nye kunder vil bli kredittvurdert av Viken Transportsenter, og gjenpartsbrev om at dette har skjedd sendes kunden.

1.2 Merkostnader

1.6 Faktura

Med mindre annet spesifikt er avtalt inkluderer prisene ikke forsikringer, kontroll- og utleggsgebyr for veterinærkontroll, innførselsmoms, offentlige avgifter eller valuta- og drivstofftillegg. Tjenester som ikke er inkludert i avtalen prises iht. gjeldende takster. Prisene er ikke inkludert offentlige avgifter. Viken Transportsenter forbeholder seg rett til å belaste Kunden for ekstraordinære kostnader som Viken Transportsenter ikke kan påvirke, fra det tidspunktet kostnaden påløper. Eksempler på slike kostnader kan være (men er ikke begrenset til) omkjøringer som følge av veiarbeid, fergestans, togstans og force majeure eller lignende. Kostnader knyttet til vei- og bomavgift vil faktureres særskilt.

1.3 Pristillegg

Dersom Viken Transportsenter sine vilkår og betingelser ikke er oppfylt, blir kunden fakturert for merarbeid/ merkostnader dette innebærer for Viken Transportsenter. Håndteringstillegg vil kunne bli belastet dersom pakken, godset eller oppdraget ikke er i samsvar med avtalt størrelse, emballering, oppgavebeskrivelse, mv., eller ved bruk av feil sendingsnummer, kundenummer eller andre krav som fremkommer av disse vilkårene.

Det vil bli belastet et pristillegg for sendinger hvor EDI-informasjon ikke er mottatt iht. avtale, eller den informasjon som er oppgitt er feil. Det vil bli belastet et pristillegg for sendinger der EDI-informasjon ikke er mottatt i henhold til avtale og Viken Transportsenter må etterlyse dette. Dersom EDI-melding ikke er mottatt i henhold til avtale og sendingene må lagres i påvente av EDI, vil lagerleie påløpe.

Utført arbeid for kunde faktureres etter avtale. Pris gjelder per time og påløper per påbegynt 15 minutter.

Utarbeidelse av manuell faktura vil få et pristillegg per faktura.

1.4 Betalingsbetingelser

For kunder uten avtale om faktura/kreditt skal frakten forhåndbetales. Alle innleverte oppdrag kan faktureres.

Alle oppdrag hvor det er innrømmet kreditt belastes etter faktura og skal være Viken Transportsenter i hende innen forfallsdato. Oppdragene fakturerer ukentlig, med 10 dagers betalingsfrist. Alle innsigelser mot fakturaen skal være tatt opp skriftlig med Viken Transportsenter innen 8 dager etter mottakelse av fakturaen.

Ved betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt, og kan inndrives sammen med forfalte krav.

Viken Transportsenter har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Viken Transportsenter. Kunden kan ikke motregne eller holde tilbake penger som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade eller manko.

Dersom avtalt kredittgrense er overskredet, betalingsmislighold eller nedjustert kredittverdighet, kan Viken Transportsenter stoppe kundens forsendelser og ta pant i kundens gods. I de tilfeller kredittverdigheten blir nedjustert kan kunden tilbys ny avtale om kreditt mot sikkerhet. Viken Transportsenter fastsetter sikkerhetsbeløpet.

Kopi av fraktbrev eller annet underbilag fremskaffes ved forespørsel eller etter avtale. 

1.7 Purregebyr

Purregebyret følger inkassoloven og til enhver tid gjeldende satser. Standard rutine for purring/ inkasso benyttes ved ubetalte faktura. Purregebyret er fastsatt ved lov og er alltid 1/10 av det til enhver tid gjeldende inkassosats. Inkassosatsen justeres hvert år av Justisdepartementet.

2 ANSVAR OG FORSIKRING

2.1 Kundens ansvar

Kunden skal overholde sin del av ansvaret definert i Viken Transportsenter sine vilkår. Dersom kunden ikke oppfyller en vesentlig del av sine plikter eller det fremgår av hans handlemåte eller av en annen alvorlig svikt i hans kredittverdighet at kunden ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter,  kan Viken Transportsenter innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake hvis kunden varsles om dette.

I tilfeller der mottakeren nekter å motta godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter Viken Transportsenter forholdsordre hos kunden. Hvis forholdsordre ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for kundens regning og risiko. Utføres to leveringsforsøk, vil pristillegg påløpe.

Lagerleie vil påløpe dersom Viken Transportsenter ikke kan levere godset som avtalt, uten at dette medfører at Viken Transportsenter har påtatt seg et lagringsoppdrag etter NSAB 2015 § 25.

Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Viken Transportsenter beregner purregebyr for purring og inkassovarsel i henhold til standard lovgivning, som er 1/10 del av gjeldende rettsgebyr.

2.2 Reklamasjon

Dersom skaden ikke er synlig utvendig, må mottaker, uten ugrunnet opphold og senest 7 dager etter mottak, varsle Viken Transportsenter.

Det er mottakers ansvar å kontrollere godset før det blir signert som mottatt. Dersom godset er mottatt uten anmerkning, skal det legges til grunn at godset ved utlevering var i den stand transportdokument angir.

Reklamasjon fremsettes skriftlig vie e-mail: booking@vikentransportsenter.no som skal inneholde følgende opplysninger:

 • Sendingsnummer samt en kort redegjørelse om hendelsesforløp.
 • Dokumentasjon; Kopi av handelsfaktura, dokumentasjon på varens verdiforringelse, reel vekt på skadet gods og bilder som viser hva som er skadet og hvilken ting / gjenstand(er)/varer som det gjelder. Det må vedlegges klare bilder av det skadde godset og dets emballasje. Ved større omfattende skader, må godset oppbevares trygt, slik at godset kan besiktiges av takstmann/ forsikringsselskap for vurdering. Godset må sikres mot ytterligere skade/manko.

Reklamert gods og emballasje må oppbevares inntil saken er ferdig behandlet. Reklamasjon skal fremmes av fraktbetaler (den som har betalt frakt til Viken Transportsenter).

2.4 Viken Transportsenter sitt erstatningsansvar

Viken Transportsenters erstatningsansvar er begrenset til den enhver tids gjeldende NSAB, Lov om Vegfraktavtaler, Luftfartsloven og Sjøloven. Viken Transportsenter leverer ikke lagringstjenester. NSAB § 25 kommer derfor ikke til anvendelse.
Viken Transportsenters erstatningsansvar er begrenset til maksimum:

 • Innlands bil/jernbanetransport: 17 SDR*) per kg. brutto vekt.
 • Grenseoverskridende bil/jernbanetransport: 8,33 SDR*) per kg. brutto vekt.

*SDR er en internasjonal verdimåler som brukes i transportretten. Kursen på SDR noteres hver dag og finnes i bankenes og avisenes valutalister.

Viken Transportsenters ansvar ved forsinkelse er begrenset oppad til maksimum fraktbeløpet.
For øvrig reguleres ansvaret i henhold til enhver tid gjeldende lovverk. Ved speditøroppdrag reguleres ansvaret etter NSAB 2015 (Nordisk Speditør Forbunds Alminnelige Bestemmelser, unntatt § 25 lagring), CMR konvensjonen, Haag- Visby konvensjonen, Warszawa konvensjonen.

2.5 Forsikring

Kjøp av transport inkluderer ikke forsikring, med mindre det er særskilt  avtalt for den enkelte sending.

2.6 Framføringstider

Selv om det er avtalt leveringstid, er framføringstidene kun veiledende.

2.7 Force Majeure

Hvis en ekstraordinær situasjon (Force Majeure) skulle oppstå, som ikke med rimelighet kunne forutses ved inngåelse avtale, eller som oppstår utenfor partenes kontroll i avtaleperioden, og som hindrer oppfyllelsen av denne avtale, kan den rammede part fritar for sine forpliktelser og ansvar i henhold til denne avtale, så lange den ekstraordinære situasjonen varer.

Som ekstraordinær situasjon (Force Majeure) anses blant annet mobilisering, krig, borgerkrig, vandalisme, sabotasje, streik, lockout, lovlig eller ulovlig blokade, jordskjelv, flom, ras, orkan eller annen naturkatastrofe, brann, eksplosjoner, embargo, import- og/eller eksportrestriksjoner, mangel på olje eller elektrisk strøm, tyveri, ran, hærverk, påkjørsel/trafikkuhell (hvor sjåføren er uten skyld), generell ferdselsforbud eller restriksjoner pålagt av offentlige myndigheter i forbindelse med for eksempler ulykker eller terrormistanke, eller andre forutsette uhell utenfor kontroll av partene i denne avtale, eller partenes underleverandører. Hver av partene bærer egne kostnader i forbindelse med en Force Majeure-situasjon.

3 ØVRIGE TRANSPORTVILKÅR

3.1 Sikkerhetsbestemmelser

Fremføring av pakker og gods er underlagt offentlige sikkerhetsbestemmelser. Kunden plikter å sikre at innholdet i forsendelsen er forskriftsmessig pakket og merket, og at det er tillatt fremsendt i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav for den aktuelle transporten.

Viken Transportsenter pliter å følge det til enhver tid gjeldende regelverk for transport og sikkerhet, og hefter ikke for forsinkelser, eller følgeskader grunnet forhold knyttet til forsendelsens beskaffenhet eller omstendigheter som faller utenfor Viken Transportsenter sin kontroll.

3.2 Forbudt innhold

Avtalen omfatter ikke farlig gods (bl.a. etsende, giftige, eksplosive, brannfarlige og helsefarlige stoffer) med mindre dette uttrykkelig er avtalt mellom partene å spesielle betingelser, se kapittel 3.3.

Med mindre annet er avtalt kan godset ikke inneholde verdisaker, våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger, alkohol eller sigaretter/tobakksvarer.

Kunden er ansvarlig for å påse at godset lovlig kan fraktes iht. internasjonale konvensjoner eller lovgivningen i det landet godset fraktes til/fra. Viken Transportsenter frakter ikke varer som ikke er tillatt solgt eller distribuert i Norge.

3.3 Farlig gods

Viken Transportsenter godtar transport av farlig gods kun etter særskilt avtale og til særlige priser. Dersom slik ADR-avtale er inngår gjelder følgende:

Det er egne krav i forbindelse med informasjonsplikt, merking og transport av farlig gods, og disse må overholdes av kunde. Brudd på kundens ansvar vil bli belastet fraktbetaler.

Farlig gods mottas til transport på spesielle betingelser og under forutsetning av at gjeldende regelverk følges. Der det avtales at farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge parter oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende regelverk. Der partene har avtalt at farlig gods skal omfattes av av oppdraget, skal begge parter oppfylle sine forpliktelser i henhold til enhver tid gjeldende IMDG og/eller ADR-regelverk. Sendinger i fareklasse 1 (eksplosiver) og fareklasse 7 (radioaktive stoffer) mottas ikke eller kun unntaksvis etter spesiell avtale. Unntak er fareklasse 1.4S som aksepteres dersom kunden har avtale for dette, samt enkelte UN nummer i fareklasse 7, hvor vi kan transportere disse stoffene; UN 2908, UN 2909, UN 2910 og UN 2911.

Kunden er ansvarlig for at:

 • Farlig gods meldes til Viken Transportsenter ved booking.
 • Kun gods som er tillatt å transportere blir overlevert Viken Transportsenter.
 • Godset er forskriftsmessig emballert, klassifisert og merket iht. regelverket.
 • Gammel emballasje/merking er fjernet.
 • Transportdokumentet må inneholde de opplysninger som kreves i til enhver tid til gjeldende utgave av regelverket og skal følge sendingen. I tillegg skal UN nummer og mengde angis i EDI-meldingen.
 • Kunden skal holde fraktfører skadesløs for tap og skader som følge av at pliktene ikke er oppfylt.
 • Enhver ekstra kostnad, samt venting og retur som påløper ved at pliktene ikke er oppfylt, vil bli belastet kunden. Der Viken Transportsenter kommer i ansvar over for offentlige myndigheter eller tredjeperson på grunn av forhold som kan tilbakeføres til kunden, kan Viken Transportsenter kreve regress av kunden.

Det er klare krav til merking og emballasje. Emballasjen skal være sammensatt, det bil si en indre og en ytre emballasje. Mellomemballasje kan benyttes dersom innholdet er utsatt for å kunne bli knust eller punktert under normale transportforhold. (F.eks. glass, porselen, steintøy, eller visse typer plast). Maksimum bruttovekt på et kolli pakket etter bestemmelsene for begrenset mengde er 30 kg. Begrenset mengde pakket på plate med strekkfilm har maksimum bruttovekt på 20 kg.

Viken Transportsenter har plikt til å avvise godset dersom:

 • Det er åpenbart at godset ikke er pakket i henhold til gjeldende regelverk.
 • Emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke på sikkerheten under transporten.
 • Godset ikke er forskriftsmessig merket.
 • Nødvendige dokumenter for gjennomføring av transporten mangler.
 • Hvis sendingen inneholder farlig gods, og Viken Transportsenter ikke er blitt gjort oppmerksom på dette, kan sjåføren losse godset uten å bli erstatningsansvarlig. Sjåføren kan for kundens regning og risiko ødelegge eller uskadeliggjøre godset der det er en grunn til å anta at faren ikke kan avverges ved mindre inngripende tiltak.
 • Andre forhold hvor sikkerhet (liv og helse) anses å være i fare.

3.4 Vekt og volumberegning

Dersom det er sendingens totale mål og vekt, inklusive emballasje, som legges til grunn for beregning av pris, forbeholder Viken Transportsenter seg retten til å korrigere til riktig vekt og mål som grunnlag for beregning av pris for tjeneste.

3.5 EDI og merking

Riktig merking og korrekt EDI-melding sikrer at alle sendinger får riktig behandling. I tillegg til tydelig og korrekt merking skal merkingen være i samsvar med EDI-meldingen. Kun etiketter godkjent av Viken Transportsenter aksepteres.

Følgende krav gjelder:

EDI-merking må oversendes Viken Transportsenter før de aktuelle sendingene blir hentet eller innlevert til Viken Transportsenter/Viken Transportsenters partner.

Etikettene skal være lett synlig på alle kollier.

 • Etikettene må ikke brettes rundt et hjørne.
 • Etikettene bør ikke overstrekkes med plastfolie, med mindre folien ligger glatt inntil etiketten.
 • Det må ikke stroppes over strekkoder på etikettene.
 • For å sikre lesbarhet skal etiketten være slett.
 • Enkelte av våre tjenester stiller krav til særskiltmerking.
 • Etiketter skal settes på kolliets naturlige oppside, dersom vekten er under 35 kg.
 • Strekkodekarakter A-B.

Sendinger som ikke oppfyller kravene kan bli avvist, forsinket eller beltet med et tillegg. Feilmelding eller feil EDI-melding rettes opp av Viken Transportsenter. Fakturering for feil blir belastet fraktbetaler i henhold til gjeldende priser.

3.6 Emballering

Det er kundens ansvar å sørge for at innholdet i en forsendelse er forsvarlig emballert (innpakket). Emballasjen må være solid og tilpasses de varene som skal fraktes. Skjøre varer må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Emballasjen skal være av en slik beskaffenhet at varene tåler å lastes sammen med andre forsendelser.

Vi gjør oppmerksom på følgende: 

 • Varens orginalemballasje er ikke egnet som transportemballasje.
 • Tjenesten er uten temeraturgaranti. Viken Transportsenter erstatter ikke skader som har oppstått på grunn av for høy eller for lav temperatur.
 • Varer som for eksempel motorer skal tømmes for flytende innhold.
 • Forsendelser plassert på pall skal være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at det er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten.

Fakturering for feil blir belastet fraktbetaler i henhold til gjeldende priser.

3.7 Drivstofftillegg

Endringer i drivstoffprisene kan innebære et drivstofftillegg som legges på avtalt pris.

3.8 Bomavgift

Sendinger vil bli belastet med et variabelt tillegg for å dekke kostnadene knyttet til bom.

3.9 Varer i transitt

Tollmyndigheter krever at opplysning om godsets innhold (varetype) skal være opplyst ved grensepassering (transitt). Viken Transportsenter retter seg etter de krav tollmyndighetene stiller, og krever at kunde/avsender opplyser om dette i EDI-melding.