Miljø og bærekraft

Som en betydelig aktør i markedet har Viken Transportsenter et viktig ansvar for klima og miljø.

Vår miljøpolicy skal sette rammene for virksomhetens klima- og miljøarbeid. Det er viktig at våre målsetninger og handlinger på̊ miljøarbeid er godt synlig og levende i vår arbeidshverdag. Gjennom tett samspill med våre kunder, leverandører og andre interessenter skal vi søke innovative løsninger innen miljøarbeid og bidra til å redusere virksomhetens påvirkning på̊ klima og miljø.

"God dialog mellom handlekraftige mennesker skaper arena for innovasjon og bærekraft,
med pålitelige løsninger for samfunnet"

Vi skal ha en høy standard på levering av fossilfrie tjenester, og bli oppfattet for “walk the talk” av våre samarbeidspartnere. Miljøpolicyen skal følges opp med miljømål som ledelsen og de ansatte skal jobbe mot. For å vitne om vi er på vei mot våre mål, er det viktig med pålitelige indikatorer (KPI’er), som måler våre prestasjoner underveis.

Våre kjerneverdier

Innovativ

Forebygge avvik ved optimalisert ressursbruk gjennom bruk av innovativ teknologi og bærekraftige hjelpeverktøy i produksjon og styring av prosesser og drift.

Handlekraftig

Gjennom miljøbevisst, handlekraftig lederskap reduserer vi våre klimagassutslipp til et minimum.

Pålitelig

Skape gode holdninger og arbeidsmetodikk gjennom økt kompetanse og aktivt engasjement om miljøarbeidet for alle involverte.

Løsningsorientert

Begrense avfall gjennom å redusere tilhørende etterspørsel, gjenbruk av utstyr og resirkulering.

Bærekraftig

Ved å sette høye miljømål legger det føringer for arbeidet mot innovative, bærekraftige og klimavennlige transporttjenester gjennom hele organisasjonen.

Viken Transportsenter skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, samt følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Med ambisjoner om kontinuerlig forbedring innen miljø og bærekraft, skal Viken Transportsenter med ansatte, samarbeidspartnere og andre interessesenter alltid prioritere en bærekraftig samfunnsutvikling. All vår virksomhet skal gjenspeile våre kjerneverdier: Innovativ, handlekraftig, pålitelig, løsningsorientert og bærekraftig.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Klima- og miljørapport

Viken Transportsenter har årlig innrapportering av klima og miljødata til stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette er en viktig del av Miljøfyrtårns styringsverktøy. Rapporten viser oversikt over virksomhetens positive og negative miljøeffekter og gir verdifull informasjon på resultater, statistikk og klimaregnskap. Her ser vi om målene er nådd, om utviklingen går i riktig retning og hvor det er rom for forbedring.

FNs bærekraftsmål

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift gir gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Viken Transportsenter har følgende 5 bærekraftsmål som fokusområder:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi skal arbeide for at våre sjåfører og samarbeidspartnere oppnår produktivitet og rettferdig lønn i en bransje som lever av små marginer. Viken Transportsenter skal fremme en bærekraftig vekst, stille krav til anstendig arbeid, og være en trygg arbeidsplass. Vi skal være en bevisst forbruker som velger transparente leverandører, og sette krav til leverandørens arbeid innen miljø og etikk. Ved å velge transparente leverandører ønsker vi å oppnå vekst i samfunnsøkonomien, samt arbeidernes rettigheter og lønninger.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Viken Transportsenter ønsker å være en iverksetter og pådriver for miljøvennlig innovasjon i transportbransjen. Vi jobber kontinuerlig med bærekraftige løsninger som kan være med på å optimalisere og begrense bransjen sitt klimaavtrykk og ikke minst finne samarbeids partnere som har de samme målene. Som en selvstendig aktør har vi mulighet til å teste ny teknologi som kan bidra til å fremme det grønne skiftet. Dette skal vi fortsette med.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Som en betydelig aktør i transportmarkedet har vi et stort etisk ansvar. Vi ønsker å begrense forbruket vårt ved å først og fremst handle mindre. Ved behov for innkjøp av nytt materiell velger vi produkter av høy kvalitet, med lang levetid og som går an å reparere. Viken Transportsenter skal bidra i kampen mot klimaendringene ved å begrense bruken av forurensende kjøretøy.

Stoppe klimaendringene

Vi jobber kontinuerlig med å redusere bruken av fossilt drivstoff, samt bygge en bilpark med nullutslippskjøretøy. Viken Transportsenter skal bidra i kampen mot klimaendringene ved å begrense bruken av forurensende kjøretøy. Vi har nå over 50 biler med en snittalder fra 2019 og siste Euroklasse 6 på samtlige biler som er godkjent for HVO og nye kranbiler kommer som alternativ hybrider eller oppsett for el-drift.

Samarbeid for å nå målene

Viken Transportsenter ønsker å finne samarbeidspartnere som deler vår visjon. Er vi flere som jobber målrettet for å nå målene, har vi større påvirkning på samfunnet. «De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid og målrettet organisering».

Har du innspill?

For at vi skal nå våre mål er vi avhengig av at hele organisasjonen holdes oppdatert på vårt arbeid innen klima og miljø. Vi holder regelmessig avdelingsmøter der avdelingene blir informert om pågående arbeid, samt ta del i og påvirke veien videre.

Våre ansatte, samarbeidspartnere og andre interessenter oppfordres til å ta del i arbeidet og komme med innspill som kan bidra til bærekraftig utvikling.

Vi setter stor pris på dine innspill, send de gjerne inn til miljo@vikentransportsenter.no eller fyll ut skjema nedenfor.

checkbox